.
جزئیات


عنــوان : مکانیزم توسعه پاک و ارزیابی اقتصادی آن در پروژه‌های مدیریت شهری

_________________________________________________

نتایج این مطالعه بیانگر این است که با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي مدیریت شهری در بخش‌هاي مديريت پسماند، راه‌اندازي و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي (اتوبوس‌هاي تندرو)، كاهش مصرف انرژي و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي تأمين انرژي و ارتباط در کشور خصوصا شهرداري‌ها وجود دارد...

_________________________________________________________

امروزه مسائلي همچون توسعه غير قابل كنترل صنايع، پخش مواد آلاينده و سمي، ضايعات و زباله‌هاي هسته‌اي، نزول باران‌هاي اسيدي، تخريب لايه ازن، گرم شدن زمين و پديده گازهاي گلخانه‌اي دورنماي نگران‌كننده‌اي از وضعيت زيست محيطي كره زمين و عواقب اجتناب ناپذير آن ارائه مي‌دهد و به تبع آن سازمان‌هاي بين‌المللي در تلاش هستند تا چهارچوبي حقوقي جهت ايجاد همكاري در جامعه جهاني براي كاهش اثرات سوء فعاليت‌هاي بشري بر محيط زيست كره زمين بوجود آورند. انتشار روز افزون گازهاي گلخانه‌اي و گرمايش جهاني از جمله اين موضوعات است كه در دهه‌هاي اخير توجه دانشمندان، سياستگزاران و انجمن‌هاي زيست محيطي را به‌ خود جلب كرده است. در اين مقاله ابتدا به شرح موضوع پرداخته شده  و سپس سعي شده است تا با بررسی وضعيت بهره‌گيري از اين فرصت در ساير نقاط جهان گامي در جهت شناساندن هرچه بهتر اين فرصت به منظور آگاهی سرمایه گذاران برداشته شود. نتایج این مطالعه بیانگر این است که با توجه به گستردگي فعاليت‌هاي مدیریت شهری در بخش‌هاي مديريت پسماند، راه‌اندازي و توسعه سيستم حمل و نقل عمومي (اتوبوس‌هاي تندرو)، كاهش مصرف انرژي و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير براي تأمين انرژي و ارتباط تنگاتنگ برخي از آنها با انتشار گازهاي گلخانه‌اي، پتانسيل قابل توجهي براي اجراي پروژه‌هاي CDM در کشور خصوصا شهرداري‌ها وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که با توجه به این که اجرای هریک از پروژه‌های ذکر شده در جهت کمک به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری بالا دارد؛ اما با دریافت مبلغی به ازای این کاهش انتشار آلودگی حاصله به واسطه مکانیزم توسعه پاک جبران هزینه می‌گردد.

کلمات کلیدی: مکانیزم توسعه پاک، توسعه پایدار، گازهای گلخانه‌ای، مدیریت شهری
Study of clean development mechanism in urban management projects and its economic assessment

Today, issues such as ungovernable industrial development, distribution of pollutants and toxic materials, nuclear wastes and wastages, acid rain falls, demolition of the ozone layer and global warming and greenhouse gas phenomenon present  a concerning prospect of the Earth's environment and its inevitable consequences. As a result international organizations try to generate a legal framework for creation of international cooperation in order to lessen the negative effects of human activities on Earth's environment. In recent decades increasing emission of greenhouse gases and global warming are of great importance to scientists, policymakers and environmental associations. The aim of this paper is study of CDM projects in some countries in order to demonstrate the advantages to introduce a step towards better awareness of investors.
The results indicate that considering the extent of urban management activities in the waste management sector, the establishment and development of public transportation system (Extremist bus), reducing energy consumption and using renewable energy for energy supply; and their close relationship with the emission of greenhouse gases, there would be a significant potential for CDM projects, especially in municipalities.
It should be noted that too much capital is needed to implement projects listed above in order to help sustainable development in developing countries; but the resulting contamination compensate the cost through the Clean Development Mechanism by the money received from the reduction of emissions.

Keywords: Clean Development Mechanism, sustainable development, greenhouse gases, urban management.

 

printrating