اخبار / جزئیات
عنوان خبر: ارائه شفاهی مقاله استفاده از مکانیزم توسعه پاک و ارزیابی اقتصادی
ارائه مقاله ای با عنوان بررسی استفاده از مکانیزم توسعه پاک و ارزیابی اقتصادی آن در پروژه های مدیریت شهری

مقاله پذیرفته شده با عنوان "بررسی استفاده از مکانیزم توسعه پاک و ارزیابی اقتصادی آن در پروژه های مدیریت شهری" در اولین همایش ملی وسومین نمایشگاه علمی و تخصصی آموزش محیط زیست در تاریخ 17/11/90 توسط مدیریت تحقیقات و فناوری( معاونت فنی) به صورت شفاهی با حضور دبیر کمیسیون ملی یونسکو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل سالن همایش های کتابخانه ملی ارائه شده است . علاقه مندان می توانند جهت مشاهده و بهره مندی به بخش تازه های پرتال و یا مدیریت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایند.